ESOLVE lluita contra l’escassetat d’aigua a partir de la recuperació de pous

  • La preocupació per la sequera esdevé cada cop més urgent. Amb l’absència de precipitacions, el cabal dels rius disminueix i les reserves d’aigua en embassaments s’esgoten progressivament.
  • Davant aquest crític escenari, ESOLVE està en primera línia implementant solucions innovadores per a afrontar la crisi hídrica.

 

En aquest context, la importància de conservar i optimitzar els recursos hídrics sorgeix com una prioritat ineludible. És aquí on ESOLVE emergeix com un actor clau, oferint un enfocament integral a través del seu servei d’Auditoria de cicle de l’aigua. Aquesta eina diagnostica el consum d’aigua i la seva depuració i identifica les millores necessàries per a una gestió més eficient i sostenible de l’aigua, a partir de la recirculació, la reutilització i la regeneració.

Una iniciativa molt significativa és la recuperació de pous de captació d’aigües subterrànies. A través d’una anàlisi exhaustiva, l’empresa ha detectat tres situacions principals: pous abandonats per problemes de qualitat o operatius, pous en servei amb una explotació no optimitzada i recursos hídrics subterranis sense aprofitar per manca d’estudis de viabilitat tècnic-econòmica.

Per abordar aquestes situacions, ESOLVE disposa d’un equip d’experts en hidrogeologia, així com amb instal·lacions hidràuliques i elèctriques. Els nostres professionals duen a terme diverses tasques, des del desmuntatge de sistemes de bombament obsolets i la inspecció de pous mitjançant videocàmera, fins a la neteja interior dels pous i la reparació o instal·lació d’arquetes, comptadors, canonades d’impulsió i tanques.

A més, dissenyem, executem i interpretem assaigs de bombeig i elaborem tràmits administratius per a l’obtenció de les concessions o de les modificacions pertinents. També realitzem anàlisis de viabilitat tècnic-econòmica de l’explotació dels pous, després d’haver definit les seves necessitats de tractament. A través d’aquestes mesures, l’empresa no només contribueix a garantir l’abastament d’aigua en sectors crítics com el Químic, Farmacèutic, Alimentari o Agropecuari, sinó que també promou una gestió més responsable dels recursos hídrics, sent un agent de canvi cap a un futur més sostenible.