Registrar els sòls contaminats evita riscos futurs

És fonamental comptar amb un inventari de llocs contaminats per a actuar sobre ells abans de donar-los un nou ús 

A Escòcia podria haver-hi centenars d’antics llocs industrials contaminats sense registrar, segons ha publicat recentment la premsa. En tot el país hi ha registrats un total de 21 terrenys afectats que corresponen a 8 dels 32 consells que existeixen. Ciutats com Edimburg, Dundee i Aberdeen no tenen ni un sol registre de terra contaminada, ni tan sols Glasgow, potència industrial de l’imperi britànic.

Tenir un registre fiable i actualitzat de llocs contaminats és molt important, ja que permet conèixer l’estat real del sòl i actuar sobre aquells en què sigui necessari, organitzant aquesta actuació per nivell de prioritat, i així evitar que es construeixin espais d’ús per a les persones en terrenys amb el risc de toxicitat.

A Espanya, els propietaris que transmeten finques en què s’ha realitzat alguna activitat potencialment contaminant tenen l’obligació de declarar-ho. A més, els titulars d’activitats potencialment contaminants han de remetre a la Comunitat Autònoma la informació necessària per a la declaració de sòls contaminats. Amb això, cada Comunitat Autònoma té l’obligació d’elaborar un inventari dels sòls contaminats existents en el seu àmbit territorial, basat en la llei de residus i sòls contaminats, així com una relació prioritzada d’aquests llocs. A partir d’aquesta informació, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha d’elaborar un inventari estatal de sòls contaminats.

La declaració d’un sòl com contaminat obliga a realitzar les actuacions necessàries per a la seva recuperació. Aquesta declaració es cancel·la quan es comprova que ha estat descontaminat.

En el cas escocès, també existeix l’obligació dels consells de mantenir un registre de terres contaminades en la seva àrea però la majoria d’ells estan buits i no hi ha registres centrals a escala estatal, com tampoc n’hi ha en altres llocs de Regne Unit, quelcom especialment important tenint en compte que es tracta de països amb una llarga història industrial.

La contaminació del sòl té efecte directe en la salut de les persones i el medi ambient i per això és fonamental una bona recerca que doni a conèixer l’estat real d’aquells terrenys en els quals s’ha dut a terme una activitat potencialment contaminant per a evitar possibles riscos en futurs usos. Cal recordar que un sòl contaminat pot romandre en aquest estat durant molts anys, per tant, per antiga que fora l’activitat desenvolupada en ell, la contaminació del lloc perdura. Però, afortunadament, es pot remeiar.