ESOLVE aposta per l’electroremediació

La consultora s’alia amb una companyia finlandesa per a implantar a Espanya la tecnologia EKOGRID.

El sector de la descontaminació de sòls està apostant cada vegada més per mètodes de remediación sostenibles, que causin el menor impacte ambiental possible. En ESOLVE han cregut sempre en la innovació i han treballat amb les últimes tecnologies per a aconseguir projectes més eficients i sostenibles i ara s’han aliat amb l’empresa finlandesa EKOGRID per a implantar a Espanya un nou mètode de remediació basat en l’electrocinètica.

L’electroremediació és una tecnologia per a recuperar sòls contaminats basada a imposar un corrent elèctric de baix voltatge mitjançant una xarxa d’elèctrodes clavats en el subsòl, connectats entre si i controlats mitjançant una unitat de control de disseny específic. El camp elèctric generat s’associa als següents fenòmens:

  1. Mobilización de contaminants mitjançant fenòmens de transport per electromigración electroósmosis. El primer fenomen transporta ions en solució cap a l’elèctrode de càrrega contrària; en el segon, l’aigua i les substàncies dissoltes en ella es vibren entre els elèctrodes
  2. Incentivació de tot un conjunt de reaccions redox.
  3. Increment de processos d’atenuació de contaminants que de manera natural es poden donar en el subsòl.

En comparació amb les tècniques convencionals, l’electroremediació permet poder millorar la remediació en zones de baixa permeabilitat en molts emplaçaments i tipologies de sòls sota unes condicions determinades. Això és degut perquè en capes de baixa permeabilitat el flux per electroosmosi és molt major que l’aconseguit pel flux per gradient hidràulic.

La tecnologia EKOGRID es pot aplicar tant en la descontaminació de sòls i aigües subterrànies (contaminants orgànics per via oxidativa in situ o exsitu), com en el tractament de sediments (remoció de contaminants orgànics i estabilització i compactació de sediments suaus i lodosos).

Entre els avantatges d’EKOGRID, destaquen que no requereix oxidants (ja que es generen in situ per electròlisis), que s’adapta a qualsevol mena d’emplaçament, que és escalable segons l’àrea i el volum a tractar, que té una demanda energètica baixa i un bon cost-efectivitat associat i que permet el manteniment i control in situ o remot.

En definitiva, la innovació com a pilar per a aconseguir eficiència i sostenibilitat en els projectes de descontaminació de sòls i aigües subterrànies.