Control de les aigües subterrànies en un abocador de residus municipals

Inspecció i manteniment de l’estat de conservació de la xarxa de piezòmetres de control. Purgat i neteja dels mateixos. Campanya de mesura del nivell freàtic i mesures d’emissions puntuals i difuses en diferents punts de l’abocador.