Els parcs d’energia renovable miren al sòl

Un correcte estudi del terreny determina la viabilitat dels projectes de plantes solars fotovoltaiques i parcs eòlics.

Les energies renovables han anat prenent força en els últims anys impulsades per la conscienciació de tota la societat de la necessitat de protegir l’entorn i les polítiques públiques desenvolupades. Està clar que els combustibles fòssils tenen poc desenvolupament ja i que les energies verdes són el futur. Cada vegada estem més acostumats a veure parcs fotovoltaics o eòlics en el paisatge, però desconeixem on poden construir-se. Qualsevol lloc serveix per a instal·lar un parc d’energia renovable? No, existeixen una sèrie de condicionants legals i tècnics que defineixen quins terrenys són vàlids per a aquest tipus d’instal·lacions.

El govern català en el decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables estableix els criteris per a la instal·lació de plantes eòliques i fotovoltaiques. El primer d’ells és que la instal·lació no afecti significativament l’entorn, és a dir, al patrimoni natural i cultural de la zona, així com la seva biodiversitat. En aquest sentit, existeixen uns certs espais naturals protegits que es consideren, a priori, no compatibles amb aquest tipus d’instal·lacions. El text també exigeix l’adequació del parc als objectius d’ordenació territorial i paisatgística, així com la minimització de l’impacte territorial que poden generar tant els nous accessos a la instal·lació com les línies elèctriques.

Per a complir amb els requisits ambientals és fonamental realitzar un correcte Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) que identifiqui i valori els possibles impactes al medi ambient del projecte.

El sòl juga un paper destacat en l’avaluació de la viabilitat de les instal·lacions, tant des del punt de vista urbanístic com des de l’ambiental i tècnic. D’una banda, la construcció d’un parc fotovoltaic o eòlic pot tenir impacte sobre el terreny, així que dins de l’EIA ha d’incloure’s un apartat especial d’afectació al sòl. D’altra banda, és necessari un estudi detallat de les característiques geològiques de l’emplaçament per a assegurar la viabilitat i durabilitat del projecte i optimitzar els recursos necessaris per a dur-lo a terme.
Sovint aquests estudis es fan de manera superficial o sense la supervisió de professionals experts en la matèria, la qual cosa pot resultar contraproduent una vegada arrencat el procés de construcció. ESOLVE és una consultoria mediambiental experta en la recerca de sòls i, a més, compta amb un departament de geologia i geotècnia que té una àmplia experiència en estudis d’anàlisis i caracterització del terreny, per tant, pot realitzar tots dos estudis amb el rigor necessari, oferint un servei integral i de qualitat.

En l’estudi geotècnic hi ha diversos punts clau a tenir en compte abans d’instal·lar un parc eòlic o fotovoltaic. Un d’ells és el de les fonamentacions, que en el cas dels parcs eòlics resulta especialment important a causa de les altes càrregues aplicades. És important conèixer bé les característiques del sòl on ha d’anar la instal·lació per a determinar quin tipus de fonamentació és la més adequada. També convé tenir en compte aspectes com els riscos geològics de la zona, com a lliscaments, sismes, inundacions, etc. Altres aspectes com la corrosivitat poden afectar els materials utilitzats en la construcció i perjudicar la seva durabilitat.

Tota l’anàlisi i la caracterització del terreny suposa una optimització de recursos, ja que un estudi geològic-geotècnic incomplet pot provocar importants sobrecostos en l’execució del projecte.

Els parcs d’energies renovables es multipliquen en el paisatge i, amb això, cobra més importància la necessitat de mirar al sòl, un vector clau en l’èxit d’aquestes instal·lacions.