Les xarxes de control, peça clau per a la presa de decisions

Els piezòmetres i els captadors de vapor aporten dades que ens permeten definir les millors solucions per a cada cas concret. El seu correcte manteniment és essencial.

A ESOLVE ens preocupem que els nostres clients coneguin els detalls de cada projecte i comprenguin quines són les millors solucions. Per a això és necessari conèixer en profunditat cada cas i elaborar el model conceptual. Aquest coneixement ho adquirim mitjançant dades degudament processades, generades a partir de la mesura de variables mesurables al llarg del temps.
Les dades són de gran importància en la presa de decisions, ja que ajuden a fer un plantejament enfocat als objectius però amb un treball de camp realista. A ESOLVE assignem tots els recursos necessaris de forma optimitzada i aquests es decideixen de manera conjunta pel nostre consultor i el client.

En l’àmbit del vector subsòl, la presa de dades requereix disposar d’una xarxa de control completa, formada per piezòmetres i/o captadors de vapors. Aquesta xarxa ha d’estar dissenyada per conèixer les condicions mediambientals del subsòl i identificar en planta i en profunditat qualsevol canvi en la seva qualitat.

La normativa existent i l’interès creixent per part de propietaris, gestors, inversors o responsables tècnics en conèixer l’estat de subsòl tenen com a resultat la construcció de xarxes de control del subsòl en tot tipus d’emplaçaments, des de plantes industrials a locals, petites naus i tallers, així com terrens a desenvolupar.

Els piezòmetres, captadors de vapor i pous existents requereixen un manteniment perquè siguin efectius i evitar que aportin dades que comportin a un coneixement erroni de la situació del subsòl. A més, les autoritzacions ambientals obliguen a mantenir la xarxa de control en bon estat assegurant que els punts de control compleixen amb els següents requisits:

  • Es troben correctament identificats.
  • No s’emmagatzemen ni construeixen elements que puguin condicionar la seva accessibilitat.
  • L’arqueta de registre es troba en correcte estat i assegura l’estanquitat i el correcte tancament.
  • L’interior del punt de control es manté en bon estat, minimitzant la colmatació per possible entrada de fins en el seu interior.

Els treballs bàsics de manteniment de la xarxa de control consisteixen en:
Inspecció de l’entorn del piezòmetre.

  • Obertura i greixat de les tapes de l’arqueta de registre. Comprovació del correcte estat dels taps de tancament i substitució d’aquests, si és necessari.
  • Buidatge de possible aigua acumulada a l’interior de l’arqueta.
  • Reposició de la identificació del piezòmetre, o la seva retolació per primera vegada.
  • Mesura del nivell freàtic i possible presència de producte en fase lliure.
  • Mesura de la profunditat del punt de control per identificar fenòmens de colmatació.

Existeixen altres tasques associades al manteniment de xarxes de control com són els relatius a la neteja de piezòmetres i captadors de vapor mitjançant bombes pneumàtiques, elèctriques o de forma manual, la neteja amb aigua a pressió des del fons cap a la superfície, l’extracció de vapors i caracterització de gasos del subsòl, la inspecció mitjançant càmera de vídeo i la substitució o recreixement de les arquetes.

El manteniment de la xarxa de control finalitza amb un informe en el qual, a més dels resultats dels treballs efectuats, s’inclouen els possibles indicis d’afecció i els canvis significatius respecte a la inspecció anterior.

Una xarxa de control en bon estat minimitza l’error i la incertesa en la presa de dades. No obstant això, el resultat final depèn d’altres factors com són la quantitat de dades, la qualitat en els procediments de mostreig, l’experiència, la supervisió i el control de qualitat en camp i en gabinet i la implicació per part de tot l’equip de treball amb el projecte.

A ESOLVE tenim una àmplia i contrastada experiència en la instal·lació i manteniment de les xarxes de control. En línia amb la nostra vocació de servei al client, compartim les dades d’aquestes xarxes amb el client per així dissenyar conjuntament la millor solució adaptada a cada cas particular.