L’Informe Base, principi i final de tota activitat potencialment contaminant

Abans d’iniciar una activitat que pugui afectar el sòl, davant qualsevol canvi d’aquesta activitat que tingui afectació al subsòl i en el moment del seu cessament s’ha de presentar a l’administració l’Informe Base del sòl.

LInforme Base és un estudi que determina l’estat ambiental del sòl i les aigües subterrànies. L’abast d’aquest estudi té en compte tant les activitats i usos presents com els passats i és imprescindible per a sol·licitar o renovar l’Autorització Ambiental Integrada.

Les empreses l’activitat de les quals implica “l’ús, producció o emissió de substàncies perilloses” que “puguin induir a la possibilitat de contaminar el sòl i/o les aigües subterrànies en l’emplaçament de la instal·lació” estan obligades a presentar l’Informe Base, segons recull la Llei 5/2013.

L’Informe Base permet identificar la necessitat de dur a terme una Anàlisi de Riscos Toxicològics sobre les persones o ecosistemes. Si durant la investigació es detecten substàncies contaminants en el sòl que superen els nivells normatius, s’ha de dur a terme aquesta anàlisi mitjançant el qual s’estableix si el risc és acceptable.

Cal destacar que l’Informe Base ha d’anar acompanyat d’una proposta de Xarxa de Control i Seguiment del sòl i les aigües subterrànies. Periòdicament s’han de dur a terme controls en els diferents punts de la xarxa amb l’objectiu de disposar d’un sistema d’alerta davant qualsevol possible afecció que permeti una actuació ràpida i de prevenció i evitació de danys al subsòl (i a tercers).

ESOLVE és una consultoria i enginyeria mediambiental especialitzada en la investigació i descontaminació de sòls i aigües subterrànies i acreditada per ENAC per a aquesta activitat, garantia de qualitat en el seu servei. La companyia té una àmplia experiència en l’elaboració d’Informes Base. Els professionals d’ESOLVE guiaran a l’empresa en tot el procés i definiran i executaran els plans de control posteriors a l’informe segons els criteris tècnics i de valoració exigits per l’administració.

Per a més informació: info@esolve.es