L’eliminació de l’amiant pot suposar riscos per a la salut si no es fa correctament

Les mesures de seguretat són un factor clau en els projectes de desmuntatge i gestió de l’amiant i han de realitzar-se per personal expert.

L’amiant és un mineral format per microfibres que és altament resistent a la combustió i per això s’utilitza habitualment en la fabricació de revestiments. Aquest material, segons han demostrat diversos estudis, és cancerigen. L’Organització Mundial de la Salut assegura que “tots els tipus d’amiant causen càncer de pulmó, mesotelioma, càncer de laringe i d’ovari, i asbestosi (fibrosi dels pulmons)”. Per aquest motiu, a Espanya el seu ús està prohibit des de 2002 però pot estar present en edificacions i infraestructures anteriors a aquesta data.

L’amiant friable, que sol utilitzar-se com a aïllant, es descompon amb facilitat. Per contra, en l’amiant no friable les fibres estan barrejades amb altres materials, el cas més comú és el fibrociment, i, si està en bon estat, no té per què suposar un risc per a la salut.
El perill de l’amiant depèn del seu estat de conservació i de la seva manipulació. Els problemes de salut que pot provocar són per l’aspiració de les fibres, però aquestes fibres solament passen a l’aire si el material no es troba en bon estat o si es manipula. Per aquest motiu, el més important és fer una correcta diagnosi de l’estat en el qual es troba el material i, en cas que sigui necessari, eliminar-lo amb les mesures de seguretat pertinents.
És important que la seva eliminació es dugui a terme per professionals experts que s’encarreguin de fer els treballs de manera segura, evitant qualsevol risc per a les persones. La primera mesura a prendre és aïllar la zona de treball i protegir als treballadors amb el vestit adequat així com màscares, guants, etc. Seguidament i abans de començar amb el treball, s’ha d’humidificar la zona per a evitar generar pols. Una vegada que s’extreu l’amiant, s’ha de gestionar el residu de manera correcta, introduint-lo en sacs especialment fabricats per a això, impermeables i irrompibles. A més, ha d’aspirar-se qualsevol superfície o material que hagi pogut estar en contacte amb l’amiant i humidificar-lo de nou, així com fer una neteja especialitzada de la roba utilitzada per al treball.

ESOLVE s’encarrega d’elaborar projectes de diagnosis i gestió d’amiant d’una manera professional i rigorosa, que salvaguardi la salut de totes les persones implicades en el procés.

Afectació al sòl

L’amiant també té conseqüències en el sòl per culpa de residus enterrats, ja sigui a causa d’una mala praxi o d’antigues infraestructures situades sota terra. Per això, és especialment important la investigació de l’estat del sòl en solars antics que s’hagin aportat farciments d’origen desconegut, així com en aquells emplaçaments que han passat per un procés d’eliminació de l’amiant o d’enderrocament, ja que la presència de les fibres d’aquest material en el subsòl pot suposar un risc per a la salut en les futures activitats que es realitzin en aquest terreny.