Quines obligacions tinc segons la Llei de Responsabilitat Ambiental?

Principals aspectes jurídics de la Llei 26/2007 i la seva normativa de desenvolupament.

Per Aleix Canals, advocat.

La Llei 26/2007 estableix la responsabilitat de les empreses (en la terminologia de la Llei, Operadors), en relació amb els danys ambientals produïts o que puguin produir-se, imposant-los determinades obligacions preventives, i, si escau, reparadores. La indicada llei, que té com a antecedents el Llibre blanc sobre Responsabilitat Ambiental, així com la Directiva 2004/35/CE, preveu un desplegament gradual, de manera que determinades obligacions seran imperatives a partir del mes d’octubre de 2021.

El marc normatiu de la llei en l’àmbit estatal ve conformat per les normes següents:

 1. Llei 26/2007 de Responsabilitat Ambiental
 2. Reial decret 2020/2008, de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007
 3. Ordres Ministerials:
 • Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny
 • Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre
 • Ordre TEC/1023/2019, de 10 d’octubre

La normativa s’aplica tant als danys mediambientals com a les amenaces imminents que ocorrin quan hagin estat causats per qualsevol empresa en l’Annex III de la Llei, independentment que tingui o no culpa o existeixi negligència per part seva. També s’apliquen les obligacions de la llei a altres activitats no previstes en l’Annex III quan sí que existeixi culpa o negligència o quan puguin exigir-se mesures de prevenció i evitació.

És rellevant tenir en compte les exclusions (Art. 3 DA 2 i 3, DT única), que són:

 1. Aquelles contaminacions sobre les quals no pugui establir-se un vincle causal amb les activitats dels operadors.
 2. Danys causats per:
 • Acte insurreccional derivat de conflicte armat, guerra civil, etc.
 • Fenomen natural de caràcter excepcional inevitable i irresistible.
 • Activitats el propòsit de les quals sigui servir a la defensa nacional, seguretat internacional o protecció enfront de desastres naturals.

3. Danys o amenaces produïdes o emmarcades en els convenis internacionals enumerats en l’Annex IV.

4. Riscos nuclears, danys mediambientals o amenaces imminents de tals danys quan les activitats estiguin regulades en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica.

5. Existeixen limitacions específiques per a danys en matèria de dret marítim i alliberament d’organismes modificats genèticament.

6. Els danys causats per emissió, succés o incident produït abans del 30 d’abril de 2007.

7. Els danys causats per una emissió o succés esdevingut abans del 30 d’abril de 2007, quan derivi d’una activitat específica conclosa a aquesta data.

D’altra banda i d’acord amb el que es disposa en l’article 4 de la llei, aquesta no s’aplicarà si han transcorregut més de 30 anys des que va tenir lloc l’emissió, succés o incident que els va causar. En cas de conducta continuada (per exemple, abocaments o deposicions en el sòl) aquest termini es computa des de l’últim succés.

El contingut de la Responsabilitat dels Operadors està definida en l’article 9 i essencialment els obliga a establir mesures de prevenció, evitació i reparació i a cooperar amb les autoritats competents, a més d’ampliar la responsabilitat a altres empreses del grup, en cas de grups de societats (art. 10).

En el cas que siguem un dels operadors que la llei identifica com a “activitats professionals” i, en conseqüència, siguem un subjecte obligat per la llei, tindrem les següents obligacions essencials:

 • Mesures de prevenció. Adoptar i executar totes les precaucions fixades per les lleis i ordenades per les autoritats administratives per a prevenir la causació de danys
 • Mesures d’evitació. Davant una situació de risc, comunicar a l’autoritat competent l’existència de danys o la seva amenaça imminent i col·laborar en la contenció amb les autoritats administratives.
 • Mesures de reparació. Dur a terme les mesures de reparació ordenades per l’administració i en col·laboració amb ella.

La falta de compliment de tals obligacions pot comportar l’entrada en joc del règim sancionador de la llei, que preveu multes per a les sancions molt greus de 50.001 a 2.000.000 euros i per a les sancions greus de 10.001 a 50.000 euros.

D’entre les obligacions preventives previstes en la llei destaca la que tenen els operadors que duguin a terme les activitats descrites en l’Annex III de constituir i mantenir una garantia financera que els permeti fer front a la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat que pretenguin desenvolupar. Per a la resta d’operadors, la constitució de la garantia financera tindrà caràcter voluntari.

La fixació de la quantia d’aquesta garantia partirà de l’anàlisi de riscos mediambientals de l’activitat, o de les taules de barems, que es realitzaran d’acord amb la metodologia que reglamentàriament es determina en les Ordres Ministerials ja citades.

Resulta altament recomanable assessorar-se degudament, amb la finalitat de conèixer si la nostra activitat fa que siguem subjecte obligat a disposar de la indicada garantia i, si s’escau, quantificar-la adequadament, ja que el seu incompliment es tipifica com a infracció molt greu, amb la consegüent multa pels imports indicats.