Aprovada la nova llei de residus i sòls contaminats

La norma, basada en els principis de l’economia circular i les directrius europees, s’ha aprovat aquest dimarts en el consell de ministres.

El consell de ministres ha aprovat el projecte de llei de residus i sòls contaminats, que es remetrà a les corts per a la seva tramitació parlamentària. El text legal pretén seguir els mandats de la Unió Europea en matèria de gestió de residus, amb el teló de fons de l’economia circular.

La nova norma té l’objectiu d’allargar la vida dels residus el màxim possible, reduint el seu dipòsit en abocadors. Cal destacar que segons dades de la Memòria Anual de Generació i Gestió de Residus de Competència Municipal de 2018 publicada pel Ministeri de Transició Ecològica, Espanya va generar en aquest any (les últimes xifres disponibles) més de 20 milions de tones de residus urbans, dels quals el 53,4% van acabar en un abocador, mentre que tan sols el 18% es van destinar a reciclatge i el 17% a compostatge. L’11,6% restant van ser incinerades. Aquestes dades col·loquen al nostre país a la cua d’Europa en matèria de gestió de residus.

Per a corregir aquesta mala praxi, la nova llei estableix un impost al dipòsit en abocador, a la coincineració i incineració que, en funció del tipus de residus, anirà des d’1,5 a 40 euros per tona mètrica, amb la finalitat de fomentar la reutilització d’aquests residus. Una altra mesura del text és la limitació a determinats plàstics d’un sol ús, restringint la introducció en el mercat d’algun d’ells i establint un impost per a avançar en la reducció dels envasos de plàstic no reutilitzables, que serà de 0,45 euros per quilogram i recaurà en la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària d’aquests envasos.
Altres mesures passen per la reducció del desaprofitament alimentari i de l’obsolescència programada.

 

Eliminació de l’amiant

La nova llei de residus i sòls contaminats també inclou un pla per a eliminar l’amiant dels edificis, que obliga els ajuntaments a elaborar un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant, incloent-hi un calendari que planifiqui la seva retirada abans de l’1 de gener de 2023. Aquesta mesura s’ajusta a les directrius de la Unió Europea, que estableix com a objectiu per a 2032 la localització i el desmantellament de totes les instal·lacions i infraestructures que continguin amiant.

Els projectes d’eliminació de l’amiant han de dur-se a terme amb unes estrictes mesures de seguretat, ja que el desmuntatge i gestió d’aquest material pot suposar riscos per a la salut si no es fa correctament.

 

Sòls contaminats

En el capítol de sòls contaminats, la llei manté la normativa quant a les activitats potencialment contaminants, al procediment de declaració, als inventaris de sòls contaminats i a la determinació dels subjectes responsables de la descontaminació i recuperació dels sòls. Com a novetat s’ha inclòs l’Inventari Nacional de descontaminacions voluntàries de sòls contaminats, que serà alimentat pels registres autonòmics.