La Llei de Responsabilitat Mediambiental obliga a les empreses potencialment contaminants a assegurar que disposaran de diners suficients per reparar possibles danys al medi ambient.

A les empreses amb major risc de potencial contaminació els queden cinc mesos per presentar la garantia financera. La Llei de Responsabilitat Mediambiental recull l’obligació de les activitats potencialment contaminants (incloses en l’Annex III del text legal) de presentar una garantia financera per possible perjudici ambiental. La garantia financera és un instrument que assegura que aquestes empreses disposaran de recursos econòmics suficients per fer front als costos de les mesures de prevenció, evitació i reparació dels danys mediambientals derivats de la seva activitat.

El termini de presentació de la garantia financera varia segons el tipus d’activitat que realitzi l’empresa, tal com recull l’ordre APM/1040/2017. Per a això s’han classificat les activitats per ordre de prioritat.

El grup Prioritat 1 inclou les activitats que treballen amb substàncies perilloses i que podrien provocar accidents greus (SEVESO). També les instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica igual o superior a 50 MW i les instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos amb una capacitat de més de 10 tones per dia. Aquest grup té com data límit per constituir la garantia financera fins al 31 d’octubre d’aquest 2018.

Entre les activitats catalogades com a Prioritat 2 estan refineries de petroli i gas i alguns tipus de producció i transformació de metalls, d’indústria química i de gestió de residus. Aquestes tenen un any més de marge, fins al 31 d’octubre de 2019.

Les activitats de Prioritat 3 encara no tenen un termini estipulat però s’espera que es publiqui abans que finalitzi l’any.

Si no es constitueix la garantia financera, es podria considerar com a infracció greu i suposaria una multa d’entre 50.000 i 2 milions d’euros i l’extinció o suspensió de l’autorització per un període d’1 a 2 anys.

La fixació de la quantia de la garantia financera obligatòria es calcula mitjançant una Anàlisi de Riscos Mediambientals (LLAURA) que serveix per monetitzar el valor de la reparació dels potencials danys al medi ambient.

ESOLVE ofereix els seus serveis a les empreses de diferents sectors per avaluar i acomplir la Llei de Responsabilitat Mediambiental i per realitzar les Anàlisis de Riscos corresponents. A més, brinda la possibilitat d’implantar un programa de millora ambiental per mitigar els riscos identificats i així minimitzar responsabilitats futures.