Pla de millora ambiental associat a un antic tanc de gasoil

ESOLVE va dur a terme un estudi de detall de les condicions mediambiental del subsòl en una zona que havia albergat un tanc enterrat de gasoil. Es va procedir a eliminar focus primaris encara existents (canonades d’impulsió i retorn) i les terres impactades. Finalment es va instal·lar una xarxa de punts de monitorització del sòl i les aigües subterrànies.